SYN OG SKØN

Simon Christophersen og Mogens Svenning fungerer som syns- og skønsmænd udmeldt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Teknologisk Institut samt domstolene i Danmark.

At blive udmeldt som syns- og skønsmand forudsætter at skønsmanden har en særlig sagkundskab, som navnlig en almindelig domstol ikke er i besiddelse af.

Formålet med syn og skøn kan deles op i to behov. Først og fremmest begæres skønsforretningen til sikring af bevis for sagens faktiske forhold. Dernæst er der behov for et skøn, der skal tjene som vejledning for parterne og for den ret, der eventuelt skal træffe afgørelse i sagen.

Skønsmanden er ubetinget neutral i forholdet til sagens parter.

LINJEN A/S Arkitekter MAA er i besiddelse af alle nødvendige redskaber og instrumenter til måling af forhold, hvorom der kan stilles spørgsmål i en skønsforretning.

Tilbage til nyhedslisten