LINJEN A/S udfører projekter indenfor alle former for nybyggeri, som f.eks. boligbebyggelser, erhvervsbyggeri, daginstitutioner, uddannelsesbyggerier, ældrecentre, offentlige bygninger, sognehuse mv.

Alle opgaver, store som små, løses med samme omhu for altid at opnå det bedste resultat.

Vi er gode til at finde de enkle og raffinerede arkitektoniske greb, der kan bære et projekt igennem både i helhed og detalje.

 

Vi arbejder for gedigne, æstetiske og innovative løsninger, der går hånd i hånd med en velfunderet og holdbar byggeteknik med en grøn profil.

Vi forsøger ikke at sætte vores signatur på bygningerne, men arbejder altid i tæt dialog med bygherre og stræber mod den rigtige funktionelle, rummelige og arkitektonisk æstetiske løsning, der giver den bedste helhed i den pågældende situation, uden på forhånd at tvinge et bestemt formsprog igennem –  unikke bygninger kræver unikke løsninger.

At arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger er en kompleks opgave, der kræver indsigt og indlevelse i historiske byggeskikke, håndværk og materialer sammenholdt med en forståelse for bygherrens behov og ønsker.

LINJEN A/S har gennem årene opbygget en stor erfaring indenfor fredede bygninger og kulturejendomme. Vi arbejder med at fremhæve kvaliteterne i det eksisterende og skabe et nutidigt samspil med spændende nye funktioner og designs. Vi har gennem en lang række sager samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og har således et godt kendskab til de kriterier og krav, der stilles til forskellige løsninger. Det giver os en styrke, når vi implementerer nye funktioner i gamle værdifulde bygninger.

Vi udfører bl.a.

 • Skitsering
 • Bygherrerådgivning
 • Handlingsplaner for fredede bygninger
 • Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen
 • Opmåling og registrering
 • Totalrådgivning
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Syns- og skønssager
 • Økonomistyring

 

 

Kundegrupper:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Staten
 • Kirkeministeriet / stifter
 • Almennyttige boligselskaber / pensionskasser
 • Industri / erhverv
 • Private

LINJEN A/S Arkitekter MAA udfører bygherrerådgivning for såvel private som offentlige kunder, hvor vi med vores kreativitet, viden og engagement er bygherrens sparringspartner, for opnåelse af den bedst mulige helhedskvalitet, hvad angår funktion, æstetik, indeklima, drift og vedligehold samt økonomi.
Vi inddrager, via vores eksterne netværk, alle nødvendige faglige kompetencer inden for alle byggeriets fagområder.

 

LINJEN´s bygherrerådgivning er ikke en standardydelse. Ydelserne vil i hvert enkelt tilfælde blive tilpasset bygherrens ønsker og behov efter forudgående analyse af projektets omfang og behov, således at opgaven kan løses effektivt til den aftalte kvalitet og med minimale omkostninger.

Grundlaget for en sags fremmende dialog er et godt tegningsmateriale i form gode og oplysende skitser samt 3D tegninger af projektet. Vi udfører i stort set alle vores projekter en indledende visualisering for at sikre vores bygherrer fuld forståelse og accept af det kommende byggeri.

LINJEN A/S Arkitekter MAA udfører byggeledelse i alle typer projekter.

Projektlederens opgave er at sikre, at bygherrens projekt leveres til tiden, til aftalt økonomi og i optimal kvalitet. LINJEN A/S Arkitekter MAA kan sikre en professionel tilgang, stor erfaring og indsigt i byggeriets tekniske og juridiske forhold samt en fast styring af byggeriet.

Med vores byggeledere får man en byggeproces baseret på gennemprøvede metoder for styring af samarbejde, økonomi, kvalitet, tid og risiko.

Byggeledelse består typisk af følgende ydelser: Tid-, kvalitets- og økonomistyring, herunder dokumentation Udarbejdelse af byggepladsplan  Koordinering af aktiviteter på byggepladsen  Etablering af Plan for sikkerhed og sundhed

Koordinering af det samlede fagtilsyn  Afholdelse af projektgennemgangsmøder med entreprenører og rådgivere  Afholdelse af byggemøder, herunder referater

Rapportering til bygherren om byggeriets tids- og økonomimæssige forløb  Kontakt til myndigheder i forbindelse med byggepladsens funktioner  Koordinering af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger udarbejdet af leverandører og entreprenører  Afholdelse af afleveringsforretning

Afholdelse af 1-års eftersyn

LINJEN A/S Arkitekter MAA har gennem årene fået stor erfaring ved vurdering af miljørigtigt materialevalg til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver.

Det er arkitektfirmaets formål at udføre byggerier i en høj kvalitet med de bedst mulige materialevalg indenfor den økonomiske ramme.

Dette kræver en konstant bevågenhed overfor nye muligheder, og at man hele tiden holder sig orienteret om nye byggematerialer og mulige alternativer.

Vores foretrukne materialevalg er klart de naturlige produkter som sten og træ, som opfylder såvel de miljømæssige som de æstetiske krav til et byggeri af høj kvalitet.

 

Det er dog ofte i høj grad bygherrens ønske om deltagelse i miljørigtig projektering og materialevalg, der er afgørende for byggeriets udformning. Ofte synes den miljørigtige projektering dyrere end den „traditionelle“ projektering, og der vil i mange sammenhænge søges kompromiser af økonomiske hensyn. Derfor er arkitektens vurdering af stor vigtighed, når materialerne skal udvælges og rådgivningen skal være god og brugbar i beslutningsprocessen.

Som arkitekt drejer det sig om at påvise, at miljørigtig projektering betaler sig med henblik på at skabe såvel god arkitektur som totaløkonomi.

Simon Christophersen og Mogens Svenning fungerer som syns- og skønsmænd udmeldt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Teknologisk Institut samt domstolene i Danmark.

At blive udmeldt som syns- og skønsmand forudsætter at skønsmanden har en særlig sagkundskab, som navnlig en almindelig domstol ikke er i besiddelse af.

Formålet med syn og skøn kan deles op i to behov. Først og fremmest begæres skønsforretningen til sikring af bevis for sagens faktiske forhold. Dernæst er der behov for et skøn, der skal tjene som vejledning for parterne og for den ret, der eventuelt skal træffe afgørelse i sagen.

Skønsmanden er ubetinget neutral i forholdet til sagens parter.

LINJEN A/S Arkitekter MAA er i besiddelse af alle nødvendige redskaber og instrumenter til måling af forhold, hvorom der kan stilles spørgsmål i en skønsforretning.

Med det hovedsigte at modvirke svigt i byggerier, udfører LINJEN A/S kvalitetssikring på grundlag af byggestyrelsens ”Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder”.

I det øjeblik rådgiverne til en given opgave er valgt, skal kvalitetssikring følges af rådgiverne i deres forhold til bygherren samt i det videre forløb i forholdet til entreprenørerne.

Det er kvalitetssikringens formål at sikre et byggeri af høj kvalitet under ledelse af rådgivernes kvalitetsstyring.

Vores kvalitetssikrings-system har vi anvendt i over 20 år og det udvikles kontinuerligt og justeres i takt med nye tiltag og strømninger, primært indenfor it-verdenen. Der opstår konstant nye muligheder, hvor kvalitetssikrings-systemet ligeledes undervejs må justeres, og hvor visse tidligere nødvendige teknikker efterhånden helt kan undværes. Et eksempel herpå er indførelse af Bdoc beskrivelsesværktøjer, som firmaet har anvendt i en årrække.

Bdoc er et beskrivelsesværktøj, udviklet til på en struktureret måde at håndtere tilbudslister samt arbejds- og bygningsdels-beskrivelser efter principperne i bips B100 og bips B1.000. Med Bdoc har man et standardiseret layout med god håndtering af bygningsdels-beskrivelser og automatisk strukturering.

Bdoc hjælper med at holde styr på hvilke arbejder, de forskellige entrepriser består af, samt hvilke bygningsdele der indgår i de enkelte arbejder. Flyttes en bygningsdel fra et arbejde til et andet, sørger Bdoc for, at dette er koordineret på tilbudslister, indholdsfortegnelser, henvisninger i arbejdsbeskrivelser med videre – kort sagt alle steder hvor der er refereret til bygningsdelen. Dette medfører automatisk en høj kvalitetssikring.

LINJEN A/S Arkitekter MAA er altid opdateret med den nyeste tilgængelige software og teknologier der kan være med til at udvikle arkitekturen og styrke arbejdsprocesser der højner kvaliteten i byggeriet.

LINJEN A/S Arkitekter MAA arbejder hovedsageligt i 3D modeller (BIM) i Autodesk Revit Archicture fra projektets start og frem til det endelige færdige bygbare projekt.